Information

Köregler och taxa

Vi kommer att ta in platsförfrågan kontinuerligt. Förtur kommer endast att gälla för syskon till barn som redan har en plats på vår förskola. Vi kommer att samordna med Torsby Kommuns kösystem för förskolor. Maxtaxa kommer att gälla, precis som i den kommunala förskolan.

Avgifter för barnomsorg (maxtaxa) 2017

Barnomsorgstaxan grundar sig på hushållets sammanlagda bruttoinkomst och antalet barn.

•Barn nr 1: 3% av inkomsten - dock högst 1.478 kr/månad
•Barn nr 2: 2% av inkomsten - dock högst 986 kr/månad
•Barn nr 3: 1% av inkomsten - dock högst 493 kr/månad
•Barn nr 4: Ingen avgift

Det yngsta barnet räknas som det "första" barnet.

Barnomsorgstaxan (maxtaxan) är senast fastställd av kommunfullmäktige 2015-11-24 § 88.

Beräkning av avgifter

Platsinnehavare är barnets/barnens vårdnadshavare.

1. Avgiftspliktiga platsinnehavare

1.1 Taxan är densamma för ensamstående vårdnadshavare, gifta/sammanboende vårdnadshavare och familjehemsföräldrar.

1.2 Avgiftsberäkningen grundar sig på vårdnadshavarnas inkomster i det hushåll barnet/barnen tillhör. Vid gemensam vårdnad kan detta innebära två avgifter, som avser samma barn. Den totala avgiften får ej överstiga 1 478 kr/månad för ett förskolebarn.

2. Med hushåll avses

2.1 Ensamstående och makar.

2.2 Med makar jämställs man och kvinna, som utan att vara gifta med varandra lever tillsammans oavsett om barnet/barnen är deras gemensamma eller ej och är folkbokförda på samma adress. Med makar skall också jämställas personer, som lever tillsammans i ett homosexuellt förhållande och är bokförda på samma adress.

2.3 I de fall när ena maken/sambon arbetar utomlands, oavsett folkbokföringsort, skall dennes inkomst medräknas i avgiftsunderlaget så länge det råder hushållsgemenskap.

3. Avgiftsgrundande inkomst

3.1 Med avgiftsgrundande inkomst avses lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster så kallad förvärvsinkomst enligt inkomstskattelagen (199:1229). Exempel på inkomster, ersättningar och bidrag som ligger till grund vid beräkning av avgift;

•Bruttolön, inkomst av tjänst och näringsverksamhet inklusive arvoden och andra skattepliktiga förmåner.

•Sjukpenning
•Sjukbidrag
•Arbetslöshetsersättning
•Kontant arbetsmarknadsstöd
•Pension (ej barnpension)
•Livränta (skattpliktig del)
•Föräldrapenning
•Vårdbidrag
•Familjehemsföräldrars arvodesersättning
•Statligt studiestöd, ej lånedelen
•Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
•Familjebidrag i form av familjepenning
•Dagpenning vid repetitionsutbildning för värnpliktiga m m

3.2 Om inkomstuppgift ej lämnats in efter anmodan baseras avgiften efter högsta belopp enligt taxan.

3.3 Ändring av inkomst måste ske senast den 25:e för att månadsavgiften skall kunna ändras påföljande månad.

3.4 För familjer med stora variationer i den avgiftsgrundande inkomsten beräknas avgiften enligt den genomsnittliga årsinkomsten.

3.5 Kommunen förbehåller sig rätten att kontrollera inkomstuppgiften hos berörda myndigheter.

3.6 Regelbunden inkomstförfrågan görs för att hålla avgiftsunderlaget aktuellt.

3.7 Felaktig information i inkomstuppgiften (bruttoinkomster, familjeförhållanden etc.) medför efterdebitering och kan leda till rättsliga åtgärder.

3.8 Inkomstuppgiften lämnas under sanningsförsäkran

4. Avstängning från barnomsorgen

4.1 Vid två obetalda barnomsorgsfakturor kan barnet avstängas från barnomsorgsplats.

4.2 Innan plats återfås skall skulden regleras.

5. Barn i behov av särskilt stöd

5.1 Plats enligt Skollagens kapitel 2a § 9, "Barn i behov av särskilt stöd" är avgiftsfri upp till 15 timmar per vecka. Gäller endast barn i förskoleverksamhet.

5.2 För barn med plats utöver 15 timmar per vecka reduceras avgiften med 38 %.

6. Barn till arbetslösa föräldrar

6.1 Från och med 1 juli 2001 infördes rätt till förskoleverksamhet med minst 3 timmar per dag eller 15 timmar per vecka för arbetslösas barn. För dessa barn skall avgift tas ut enligt taxa. Vistelsetidens förläggning överenskommes i samråd med förskollärare/dagbarnvårdare.

7. Barn till föräldralediga med yngre syskon

7.1 Från och med 1 januari 2002 infördes rätt till förskoleverksamhet med minst 3 timmar per dag eller 15 timmar per vecka för barn till föräldralediga med yngre syskon. För dessa barn skall avgift tas ut enligt taxan. Vistelsetidens förläggning överenskommes i samråd med förskollärare/dagbarnvårdare.

8. Allmän förskola för 3-5 åringar

Avgiftsfri allmän förskola om minst 525 timmar per år eller 15 timmar per vecka eller 3 timmar per dag för tre-, fyra- och femåringar. För barn med plats utöver 15 timmar per vecka reduceras avgiften med 38 %.

9. Uppsägningstiden av en barnomsorgsplats är 2 månader.

Blanketter

Här nedan kan man hitta våra blanketter

Anmälningsblankett

Placering och inkomst

Schema för närvarotid

Likabehandlingsplan

Regler & Avgifter 2019

Adress

Anmälningsblanketten skickas till;

 

Personalkooperativet Rådoms förskola
Rådom 192
685 93 Torsby

Information...

kommer att kontinuerligt läggas upp på sidan. Undrar man över något är det bara att ringa, sms:a eller maila.


Telefon
0560-41009

070-56 36 055
E-post
radomsforskola@gmail.com